معرفی حراست

سخن اول
 
 1- به نظر شما حراست چگونه جائی است و چه اهدافی را دنبال می کند؟
2- اطلاعات شما در رابطه با شرح وظایف حراست تا چه حدی است؟
3- آیا می دانید حراست در چه مواردی می تواند یاری رسان شما باشد؟
4- آیا می دانید شما در چه مواردی می توانید حراست را یاری کنید؟               
5- آیا می دانید در چه مواقعی باید به حراست مراجعه نمائید و چگونه مسائل و مشکلات خود را مطرح نمائید؟
سعی ما در این مقوله آشنایی بیشتر شما نسبت به وظایف و روش خدمت رسانی حراست به همکاران عزیز
می باشد.امید است که در این راه قدم کوچکی برداشته باشیم.

تعریف حراست
حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد.از لحاظ عرف اداری
حراست به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و
وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و      
اقسام انحراف های موجود به عهده دارد.