جستجو

مقالات

مقالات

راهکارهای پیشنهادی مدیریت حراست برای پیشگیری از عوامل فساد فرهنگی،اجتماعی:

1-    ترویج فرهنگ اسلامی.
2-    ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاری.
3-    آگاه ساختن مردم به قوانین و مقررات و حقوق شهروندی.
4-    افزایش سطح اطلاع رسانی به مردم و ارتقای پاسخ گویی دستگاههای اجرایی.

پیشنهاد مدیریت حراست در جهت بروز عوامل سازمانی ترویج فساد در سیستم:
1-    شفاف سازی قوانین. 
2-    استقرار نظامهای سنجش عملکرد کارکنان.
3-    شایسته سالاری در عزل و نصب ها.
4-    مشارکت دادن کارکنان در اداره امور.
5-    ملزم ساختن واحد ها به پاسخگویی.


برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی فساد اداری:
 
1-    دوری از خداوند متعال.
2-    ضعف وجدان کاری و انظباط اجتماعی.
3-    رواج مادی گرایی.
4-    قوی بودن پیوند های فامیلی قبیله ای.
5-    سطح پایین اخلاقیات در جامعه.
6-    فقدان فرهنگ پاسخگویی.
7-    نقض مجموعه نظارت های حسابرسی و اطلاعات نامربوط

تعریف حفاظت فیزیکی
حفاظت فیزیکی عبارتست از بخشی از حفاظت که مرتبط با اقدامات فیزیکی طراحی شده به جهت محافظت ازپرسنل، جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به تجهیزات، مؤسسات نظامی، امکانات نظامی و اسناد وجلوگیری از خرابکاری، جاسوسی، خسارت و دزدی می باشد. به همین جهت تمام عملیاتهای نظامی در تمامی زمینه های عملیاتی با شیوه های حفاظت فیزیکی جدید و پیچیده ای روبرو می گردند. شیوه های مرتبط با حفاظت فیزیکی عبارتند از : کنترل جمعیت، کنترل اطلاعات، ارتباطات چندملیتی و داخلی، ضد تروریسم واستفاده از امکانات حفاظت فیزیکی بعنوان عاملی در جهت مضاعف نمودن نیروی موجود.

 

اهم وظايف بخش حفاظت فيزيکی، عبارتند از:

-  انجام اقدامات و پيش بينی‌های لازم به‌منظور جلوگيری از حوادث و سوانح احتمالی
- طبقه بندی تاسيسات به‌منظور تامين حفاظت مورد نياز آنها
- تهيه وتدوين ضوابط ومقررات شناسايی وکنترل تردد مراجعان، کارکنان وخودروها
-صدور دستورالعمل‌ها لازم و نظارت بر اجرای  آنها در زمينه حفاظت تاسيسات
-آموزش و توجيه کارکنان در خصوص مراقبت‌ها ،حفاظت از تاسيسات و اماکن مجموعه
- کنترل تردد کارکنان و مراجعين در حيطه تاسيسات و اماکن سازمان
- تجهيز بعضی ازواحدها به دوربين مداربسته با هدف انجام اقدامات کنترلی و نظارت. در اين حيطه، مشاهداتدريافتی (حوادث، اتفاقات، حريق‌ها و...) به واحدهای مربوطه اعلام شده و اقدام مناسب برای افزايش ضريب امنيتی صورت می‌پذيرد.
- نظارت بر تدابير مرتبط با پيش‌بينی، پيشگيری و برخورد مؤثر با نفوذ و گسترش شايعات و بحرا‌ن‌های بالقوه درحيطه مسئوليت‌های تعيين شده.