جستجو

معرفی مدیر کل

معرفی مدیر کل

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: حسینی زاده

توضیحات مدیرکل حراست شهرداری اهواز در خصوص شرح وظایف حراست و راههای سلامت در یک سیستم

تعریف حراست: حراست در لغت مترادف با حفاظت است و در سیستم حقوق اداری و مدیریت سازمانی جمهوری اسلامی ایران حراست جایگاهی است که به موجب قانون و مقررات وظیفه ی نگهداری، صیانت و حفاظت از اطلاعات و موضوعات، تاسیسات، اماکن، اسناد و نیروی انسانی را برعهده دارد.

در اسلام مناصب اداری و حکومتی امانتهای الهی هستند بنابراین در انتخاب و واگذاری امور اداری به اشخاص باید صلاحیت و شایستگی آنها برای تصدی مشاغل رعایت گردد و یکی از راههای جلوگیری از ایجاد فساد در یک سیستم شفافیت است.

هرچه در یک سیستم باز، عدم شفافیت و پاسخگویی نسبت به ارباب رجوع و کل مجموعه و خصوصا به سیستم های نظارتی کمتر باشد به همان تناسب فساد اداری افزایش خواهد یافت و بالعکس هرچه ضریب پاسخگویی در یک سیستم بیشتر باشد فساد اداری کمتری در آن سازمان جریان خواهد داشت بنابراین مدیران و دستگاههای اجرایی و دستگاههای عمومی غیردولتی مثل شهرداری ها در حد امکان نسبت به شفاف سازی عملکرد سیستم خود کوشا باشند و تلاش نمایند تا ذهنیت های منفی راجه به عملکرد شهرداری ها برطرف گردد.